VNHM Volume Viewer
Potamotrygonidae (Freshwater stingrays)